WSTECZ

 

U P R A W A   C E B U L I

 

wymagania glebowe    zmianowanie    nawożenie    siew    ochrona    zbiór    przechowanie

 

 

Wymagania glebowe ...

 

Cebula może być uprawiana z powodzeniem na różnych glebach. Jedynie na glebach zwięzłych i łatwo zaskorupiające się nie SA odpowiednie, ponieważ opóźniają a nawet uniemożliwiają wchody. Gleby powinny być bogate w próchnicę, żyzne i przepuszczalne o dużej pojemności wodnej. Należy pamiętać, iż cebula jest wrażliwa na zakwaszenie gleby, dlatego pH powinno wynosić 5,5 – 6,5 dla gleb torfowych i 6,5 - 7,0 dla gleb mineralnych.

 

 

Zmianowanie  ...

 

Cebulę ze względu na niebezpieczeństwo wzmożonego występowania chorób, szkodników i chwastów, nie powinna być uprawiana na tym samym polu przez 3-4 lata. Wyjątkiem może być sytuacja uprawy cebuli na nowym stanowisku, w takim przypadku dopuszcza się dwukrotną uprawę cebuli.

Odpowiedni przedplon dla cebuli to: strączkowe, zboża (za wyjątkiem owsa) oraz dyniowate.

Zły przedplon to: kapustne, psiankowate, korzeniowe, kukurydza i rośliny liliowate.

 

 

Nawożenie  ...

 

Cebulę można uprawiać w pierwszym roku po oborniku zastosowanym jesienią w ilości 30-40 t/ha, szczególnie na słabszych glebach. Istnieje również inna metoda nawożenia organicznego tj. stosowanie nawozów zielonych (łubin, gorczyca, peluszka). Jeżeli zależy nam na uzyskaniu dużych plonów roślin uprawianych na zielony nawóz to należy je wspomóc nawożeniem mineralnym (czystego składnika: 30-40 kg/ha P2O5 , 70-80 kg/ha K2O, 50-60 kg/ha N w przypadku roślin niemotylkowych lub 15-20 kg/ha N przypadku roślin motylkowych).

Poziom nawożenia mineralnego powinien być określony na podstawie analizy chemicznej próbek gleby. Orientacyjne dawki dla cebuli uprawowej na glebach mineralnych w pierwszym roku po oborniku wynoszą:

 • 80-130 kg/ha N (przedsiewnie ¾ dawki N np. w formie saletry amonowej, saletrzaku lub Can 27, a pozostała dawka N pogłównie – od pierwszego liścia właściwego, nie później niż do 15 czerwca – najlepiej w formie saletry norweskiej gdzie N występuje w formie saletrzanej)
 • 110-150 kg/ha P2O(bezpośrednio przed siewem w formie superfosfatu potrójnego mieszając z glebą)
 • 160-200 kg/ha K2O (bezpośrednio przed siewem w formie siarczanu potasu mieszając z glebą)

Przybliżone dawki nawozów stosowane na glebach torfowych wynoszą: 50-60 kg/ha N,
 230-250 kg/ha P2O5, 210-250 kg/ha K2O. Na glebach torfowych mogą wystąpić niedobory mikroelementów (Cu, Mo). Należy wtedy wysiać siarczan miedzi (20 kg/ha) i molibdenian amonu lub sodu (1 kg/ha) mieszając je z superfosfatem.

Należy pamiętać o nawożeniu magnezowym w uprawie cebuli. Niedobory Mg objawiają się podwiędłymi liśćmi z żółtymi paskami. Przeważnie możemy uniknąć tego problemu stosując wapno magnezowe. Istnieje jednak możliwość dostarczenia magnezu w formie oprysku plantacji cebuli 1,5 % roztworem siarczanu magnezu. Oprysk należy dokonać przed zachodem słońca.

Ze względu na słaby system korzeniowy cebuli gleba pod jej uprawę powinna być bardzo starannie przygotowana. W przypadku przedplonu należy wykonać podorywkę, a następnie kilkakrotne bronowanie. Jesienią należy wykonać głęboką orkę przedzimową. Wiosną przystępujemy do spulchniania gleby i przygotowania jej do siewu.

 

 

Siew ...

 

Nasiona cebuli wysiewamy od 25 marca do 20 kwietnia. Polecana ilość wysiewanych nasion na 1 ha to ok. 4 kg. (1 mln nasion). Głębokość wysiewu: 1,5 - 2 cm. Zagęszczenie 85-90 roślin/m2 Najbardziej praktyczną metodą siewu, z punktu widzenia mechanizacji prac pielęgnacyjnych jest siew w układzie pasowo – rzędowym (4 rzędy w pasie co 27 cm, 54 cm odległość między pasami.)

 

UWAGA

 

Należy pamiętać o zaprawianiu nasion przeciwko śmietce  cebulance – zalecany preparat to PROMET 400 CS

 

 

Ochrona chemiczna przed chwastami ...

 

Cebula, z racji swojego pokroju, bezwzględnie wymaga ochrony przed chwastami. Poniżej przedstawiamy propozycje zastosowania herbicydów firmy Syngenta do ochrony cebuli przed chwastami. W celu zastosowania pełnej ochrony w cebuli należy zapoznać się z aktualnymi zaleceniami Programu Ochrony Warzyw, opracowanego przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.

 

 • Celem pierwszego zabiegu jest utrzymanie plantacji w stanie wolnym od chwastów od wschodów, do stadium 2-3 liści cebuli, kiedy możliwe jest zastosowanie preparatów nalistnych.
  Przed wschodami rośliny uprawnej, do zwalczania pierwszej fali wschodów chwastów można zastosować preparaty nieselektywne REGLONE lub AVANS PREMIUM. Preparatem Reglone możliwe jest również zwalczanie chwastów w międzyrzędziach, przy zastosowaniu opryskiwaczy z osłonami zabezpieczającymi roślinę uprawną.

   
 • Celem drugiego zabiegu jest zwalczanie wtórnego zachwaszczenia gatunkami dwuliściennymi, od stadium 2-3 liści cebuli, do końca wegetacji.
  Po wschodach cebuli możliwe jest zwalczanie licznych gatunków chwastów dwuliściennych preparatem LENTAGRAN w dawce 2 kg/ha. Jest to preparat szczególnie przydatny do zwalczania takich gatunków jak: żółtlica drobnokwiatowa, szarłat, komosa, przytulia i inne.

   
 • Celem trzeciego z zabiegów jest likwidacja pojawiających się chwastów jednoliściennych, głównie perzu i chwastnicy jednostronnej.
  Do tego celu polecany jest FUSILADE FORTE 150 EC. Dawki zwalczania chwastów prosowatych: 0,75-1 l/ha. Dawki do zwalczania perzu: 2-2,5 l/ha.

 

 

 

Chemiczna ochrona przed chorobami i szkodnikami

 

Podstawowym preparatem do ochrony cebuli przed kompleksem chorób grzybowych jest AMISTAR 250 S.C. Ze względu na długotrwałość jego działania nie zachodzi zjawisko zasiedlania uszkodzonych części roślin przez inne choroby, tak jak to ma miejsce w przypadku innych fungicydów

 

 

Mączniak rzekomy

 

Przy pierwszych objawach choroby, charakteryzujących się szarym nalotem na liściach, należy usunąć porażone rośliny, a całą plantację opryskać fungicydem systemicznym (n. RIDOMIL GOLD w dawce 2,5 gk/ha) z dodatkiem zwilżacza. W tym samym okresie, na plantacjach cebuli uprawianej z siewu, należy wykonać 1-2 zabiegi PROFILAKTYCZNE PREPARATEM Ridomil Gold, a następnie kontynuować ochronę przy użyciu preparatów z innych grup (np. Amistar, Bravo, Bravo Plus), zgodnie z zaleceniami programu Ochrony Warzyw. Niewątpliwą zaleta preparatu Ridomil jest szybkość działania w przypadku gwałtownego pojawienia się choroby na plantacji. Natomiast długotrwały efekt i skuteczność uzyskujemy poprzez rotacyjne stosowanie preparatów Amistar i Bravo.

Podstawową zasadą stosowania fungicydów jest stosowanie preparatów systemicznych grupy fenyloamidów do pierwszych 2-3 zabiegów, a następnie przemiennie stosowanie fungicydów wgłębnych i kontaktowych. Rośliny osłabione przez mączniaka rzekomego są podatne na porażenia innymi chorobami np. alternariozą i szarą pleśnią, które wpływają na jakość łuski okrywającej i przechowywanie.

 

 

Szkodniki

 

Wielożerne: pędraki, drutowce i koziułki – BASUDIN 10 GR w dawce 80-120kg/ha oraz gąsienice rolnic w dawce 40-60 kg/ha

 

Niszczyk zjadliwy: odkażanie podłoża przed siewem lub sadzenie cebuli z godnie z kalendarzem ochrony roślin warzyw

 

Śmietka cebulanka: BASAUDIN 10 GR w dawce 1g/mb stosowany rzędowo bezpośrednio po siewie.

BASUDIN 600 EW – przy zagrożeniu zalecane jest podlewanie roślin (po ich wzejściu) 0,04 % roztworem (40ml środka w 100 l wody), w ilości 0,5 l cieczy użytkowej na mb rzędu lub opryskiwanie roślin preparatem Karate Zeon 050 CS w dawce 0,12 l/ha, w okresie nalotu muchówek.

UWAGA: Zaprawa nasienna Promet 400 CS skutecznie chroni rośliny cebuli przed pierwszym pokoleniem śmietki.

 

Wciornastki: BASUDIN 600 EW opryskiwać rośliny w dawce 0,35 l/ha lub Karate Zeon 050 CS w dawce 0,12 l/ha. Oprysk wykonuje się z chwilą wystąpienia szkodnika lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.

 

Wgryzka szczypiorka: BASUDIN 600 EW opryskiwać rośliny w dawce 0,35 l/ha lub Karate Zeon 050 EC w dawce 0,12 l/ha. Zabieg należy przeprowadzić w okresie wylęgania się gąsienic.

UWAGA: Zaprawianie preparatem Promet 400 CS eliminuje konieczność ochrony przed tym szkodnikiem.

 

Chowacz szczypiorek: w momencie stwierdzenia obecności chrząszczy opryskiwać preparatem Karate Zeon 050 CS w dawce 012 l/ha. Do cieczy użytkowej dodać substancje zwilżające. Opryskiwać w temperaturze poniżej 20 C.

 

 

Zbiór ...

 

Cebulę wykopujemy w momencie gdy ok. 70 % szczypioru jest załamane, przy czym 3-4 liście są jeszcze zielone. Cebula nie powinna zostawać dłużej na polu niż przez okres jednego tygodnia, gdyż wpływa to na jej jakość handlową i przechowalniczą. Następnie przycinamy zaschnięty szczypior i przewozimy plon do przechowalni w celu dalszego dosuszania. Jeżeli cebula przeznaczona jest do długiego przechowywania, wtedy możemy zastosować preparat zapobiegający wyrastaniu  cebuli w szczypior (Fazor – 4 kg/ha)

 

 

Przechowanie ...

 

W Polsce często możemy spotkać się z przechowywaniem cebuli w skrzynkach drewnianych w przechowalni. Innym praktykowanym sposobem przechowywania cebuli jest składowanie luzem w przechowalniach lub zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Należy pamiętać, iż wysokość pryzmy nie powinna przekraczać 4 - 4,5 m. Cebula składowana jest ze szczypiorem na podłodze ażurowej lub kanałach wentylacyjnych. Jest to wentylacja powietrzem zewnętrznym. Utrudnieniem w przechowaniu cebuli jest możliwość kondensacji pary wodnej w górnych warstwach pryzmy, aby temu zapobiec można przykryć cebulę sianem lub słoma. Najlepszy sposób przechowywania umożliwiający zmechanizowanie pracy to stosowanie skrzyniopalet ustawianych w przechowalniach i dosuszanie cebuli przy pomocy wentylatorów.

 

 

 

UWAGA

Przy opracowaniu powyższych zaleceń, staraliśmy się aby informacje w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klimatyczno – glebowych typowych dla danego regionu.

W związku z tym, firma nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszym opracowaniu.